Airsoft ürituste üldreeglid.

NB! Reeglite mittetundmine ei vabasta vastutusest. Võttes osa airsofti mängudest, kinnitad, et oled läbi lugenud alltoodud reeglid ja käitud nende järgi, kui korraldaja ei ole öelnud teisiti.

1. Ohutustehnika mängul ning soovitused turvalisuse tagamiseks

1.1 Käitumine ARiga
1.2 Ohutustehnika
1.3 Kaitsevarustus
1.3.1 Lisakaitsevarustus
1.4 Mängija vastutus

2. Mängude üldreeglid

2.1 Alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine
2.2 Alaealiste osalemine airsofti mängudel
2.3 Pürotehnika kasutamine airsofti mängudel
2.4 Mängija käitumine tabamuse korral
2.4.1 „Langenu“ käitumine
2.4.2 „Haavatu“ käitumine
2.5 Trustee/usaldusisikute süsteem
2.6 Karistused

3. ARide klassifikatsioon ja parendamine

3.1 ARide liigid ja väljalaskekiirused
3.2 Minimaalsete laskekauguste piirangud vastavalt väljalaskekiirusele

4. Hea tava reeglid mängul ning väljaspool mängu
5. Üldised soovitused

5.1 Riietus, jalanõud
5.2 Vesi
5.3 Meditsiin
5.4 Kasulikke nõuandeid

6. Korraldajad
7. Fotograafid/operaatorid
8. Sõnaseletuste nimekiri
1. Ohutustehnika mängul ning soovitused turvalisuse tagamiseks
1.1 Käitumine ARiga (airsoft-replika)

- Alati käitu oma ARiga nagu lahingrelvaga. ARi hooletu kasutamise ning mõtlematu käitumise korral võib ka see mänguasi tekitada ebameeldivaid traumasid.
- Alati transpordi oma oma ARi selle jaoks mõeldud kotis. Kui komplektis oli kaasas „kork“ relva toru jaoks, siis kasuta seda – nii ei pääse mustus torusse. Samuti on soovitatav transportida ARi lahtiühendatud akudega.
- Väga rangelt on keelatud võtta AR välja avalikes kohtades, kus see võidakse segi ajada lahingrelvaga. Selline tegevus võib kaasa tuua suurel hulgal ebameeldivusi.
- Mitte kunagi ära vaata ARi torust sisse, kui selleks pole just äärmist vajadust.
- Mitte kunagi ära vaata ARi torust sisse, kui ARil ei ole eemaldatud aku, salv ja rauas olev kuul. Juhuslik lask võib sind silmast ilma jätta.
- Käsitsedes ARi, kanna alati spetsiaalseid sertifitseeritud prille või maski.
- Ära hoia sõrme päästikul, kui selleks ei ole vajadust. Sõrm liigub päästikule vaid siis, kui AR on mängualal, välja sihitud ning oled valmis laskma. Kogu ülejäänud aja hoia sõrme päästikust eemal.
- Enne laskmist kontrolli alati, mis on sihtmärgi ees ja taga. Mängualasse ja tulejoonele võivad sattuda mänguga mitteseotud inimesed ja asjad.
- Enne laskimist veendu, et lasketsoonis ei asuks ilma kaitsevarustuseta inimesi. Sertifitseeritud prillid või maskid kuuluvad kohustusliku varustuse hulka.
- ARi sisselaskmine enne mängu peab toimuma selleks eraldatud kohas. Kui sellist kohta ei ole määratud, peab sisselaskmine toimuma ohutus suunas, eemal kohtadest, kus võivad liikuda ilma kaitsevarustuseta inimesed.
- Väga rangelt on keelatud kaitseprillide või maski eemaldamine mängutsoonis.
- Kodus hoia AR kohas, kuhu ei saa ligi võõrad ega lapsed. Hoia ARi eemaldatud salve ja lahtiühendatud akuga.
- Kontrolli oma ARi töökorras olekut- ARi on vaja korralikult hooldada. Sa peaksid olema kindel oma ARi töökindluses ning tundma selle ehitust.
- Kasuta oma ARis ainult kvaliteetseid ja reeglitele vastavaid kuule. Ebakvaliteetne laskemoon võib kahjustada sinu relva.

1.2 Ohutustehnika

- Kategooriliselt on keelatud võtta uuesti kätte juba süüdatud paugutit või muud pürotehnilist toodet (näiteks selle edasi või tagasi viskamiseks).
- Keelatud on lasta isikuid, kes kannavad punast või oranži linti, oranži reflektorvesti või punase valgusega lampi.
- Keelatud on lasta mänguga mitte seotud isikute ja olendite suunas nagu kohalikud, turistid, seenelised, kalalised, sportlased, loomad, linnud.
- Keelatud on lasta turvatsoonides, „surnuaedades“ (nii neisse sisse kui ka neist välja) ja mänguvälistes kohtades.
- Keelatud on võtta mängust osa ilma kaitsevarustuseta. Minimaalne kaitsevarustus on kaitseprillid või silmi kattev spetsiaalne võrkmask.
- Keelatud on mängijate omavaheline arveteklaarimine mängu ajal. Isiklike või mängusiseste probleemide lahendamiseks pöörduge korraldajate või „trusteede" poole.
- Keelatud on kasutada mängul relvatüüpe, mille tehnilised näitajad jäävad väljapoole ARidele ette nähtud piire (vt punkt 3).
- Keelatud on kasutada käsivõitluse võtteid.
- Keelatud on kasutada käepäraseid objekte või materjale relvade jäljendamiseks, näiteks loopida kive, pulki, jäljendada nii granaate jne.
- Pimelaskmine on keelatud relvade korral, mis ületavad 120 m/s. Alates 121 m/s väljalaskekiiruse korral rakenduvad piirangud minimaalse laskekauguse suhtes ning mängija peab nägema sihtmärki, mida ta tulistab. Siiski ei ole ka kiirustel alla 120 m/s pimelaskmine soovitatav.

1.3 Kaitsevarustus

Peamine kaitsevarustus on prillid.
- Põhinõue prillidele: sõltumata prillide tüübist, olgu need ballistilised, võrk või muu, peavad prillid vastu pidama lasule 130 m/s väljalaskekiirusega ARist vähemalt 1 m kauguselt. Prillid peavad jääma terveks ning oma kuju mitte muutma. Prille, mis ei ole seda testi läbinud, mängul ei kasutata.
- Iga mängualal olev inimene peab kandma prille. Seejuures ei ole tähtis, kas see on mängija või muu osaleja (fotograaf, pealtvaataja jne). Reeglit ei saa rakendada isikutele, kes on sattunud territooriumile juhuslikult („tsiviilid“).
- Mängu ajal on rangelt keelatud prille eest võtta, välja arvatud juhul, kui klaasid on tugevalt udustunud (vt punkt „udustumine“) ning prillivabades tsoonides (vt punkt „laagritsoon“, „parkla“).
- Udustumine. Kui nähtavus on muutunud udu tõttu nii halvaks, et see võib osutuda ohtlikuks (on oht komistada, ohtu või takistust mitte märgata jne), võib prille puhastada, tehes samal ajal kõik selleks, et kuul ei satuks näkku ega silma. Esmajärjekorras proovi sättida pea- või näokate nii, et õhk pääseks prillide vahelt liikuma, proovi ka käega ventileerida. Kui sellest ei piisa, proovi puhastada prillide klaase puhastuslapiga, prille võimalikult vähe eest võttes. Kõige ohutum on prillide puhastamise ajaks võtta välja "surnu rätik", varjuda või heita pikali. Võimalusel palu ka kaaslasel end kuulide eest varjata. Puhasta prille neid eest võtmata. Enne mängu naasmist veendu, et prillid on korralikult ees.
- Prillide määrdumine. Kui määrdunud prillid takistavad mängu jätkamist ja neid ei ole võimalik ilma eest võtmata puhastada, tuleb puhastamiseks liikuda prillivabasse tsooni.
- Prillide purunemine. Kui prillid mängu ajal purunevad, tuleb viivitamatult võtta välja "surnu rätik" ning liikuda prillivabasse tsooni, kattes ja varjates oma silmi käte ja kõige muu võimalikuga. Võimaluse korral palu kaasmängijatel end talutada.

1.3.1. Lisakaitsevarustus

Soovitatav on kaitsta tabamuste ees ka oma suud. Tabamus võib vigastada hambaid, sellepärast tuleks suud võimalikult palju kinni hoida või katta see riide või spetsiaalse kaitsemaskiga.
- Mask on metallvõrgust, plastist või muust materjalist kaitsevarustus, mis katab pea või näo tervenisti või osaliselt. Nõudmised maskile on samad, mis prillidelegi. Soovitatav on maski kasutada tiheda võsaga kohtades, majades ja mujal, kus on suur lähikontakti oht.
- Kindad (täis- ja poolsõrmikud). Soovitatav on kasutada täissõrmikuid, mis katavad täielikult käelaba ja sõrmed. Täissõrmikud hoiavad käsi vigastuste eest ning võrdlemisi puhtana.
- Küünarnuki- ja põlvekaitsmed on samuti soovitatavad, kuna need kaitsevad põlvi ja küünarnukke võimalike traumade eest. Enne kasutamist veendu, et kaitsmed ei sega su liikumist ning kas need on ka mugavad pidevaks kasutamiseks.
- Kiiver - kaitseb pead. Eriti tähtis mängul, kus on hoonestik, kukkumisohuga raske maastik või madalad takistused.
- Sallid, shemaghid jne. Kaitseks kaelale, lõuale või kogu näole.

1.4 Mängija vastutus
TÄHELEPANU! Tuginedes Eesti Vabariigi seadustele, on füüsilise või materiaalse kahju tekkimisel vastutajaks selle kahju tekitanud isik.

Pöördumine mängijate poole:
Kallid mängijad!
Airsoft on meie kõigi ühine hobi. Olge väga tähelepanelikud! Järgige ohutus- ja mängureegleid. Olge lugupidavad teiste mängijate vastu. Nii saame kõik mängust maksimaalse naudingu.

2. Mängude üldreeglid
2.1 Alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine

- Airsofti mängudel on KATEGOORILISELT keelatud alkohoolsete jookide tarbimine, olenemata nende alkoholisisaldusest ja kogusest.
- Isik, keda kahtlustatakse alkoholi tarvitamises või kellel on ilmselged joobetunnused (kõnehäired, liikumishäired, mõttehäired, ei käitu adekvaatselt), eemaldatakse mängult. Lisaks võidakse talle määrata edasiste mängude keeld.
- Isik, kes tarvitab mängu ajal alkoholi, on kohustatud lõpetama aktiivse osavõtu, panema ära oma ARi ning eemaldama sellelt salve.
- Alaealistel isikutel on Eesti Vabariigi seaduste järgi alkoholi tarvitamine keelatud.
- Kui korraldaja/trustee/kaasmängija on avastanud mängu ajal alkoholi tarvitanud isiku, eemaldatakse ta mängult ning tal võidakse ära keelata järgmistest mängudest osavõtmine.
- Narkootiliste ainete tarvitamine mängu territooriumil on rangelt keelatud enne mängu, selle ajal ning ka vahetult pärast mängu lõppu.
- Isik, kellel ilmnevad selged narkootilise aine tarvitamise tunnused, eemaldatakse kohe mängust ning ning tal võidakse keelata järgmistest mängudest osavõtmine.
- Narkootiliste ainete tarbimine ja jagamine on karistatav Eesti Vabariigi seadustega.
- Isik, kes on kuidagi seotud narkootilise aine tarbimise või jagamisega, antakse üle Eesti Vabariigi korrakaitsjate kätte.

2.2 Alaealiste osalemine airsofti mängudel

- Alaealistel isikutel on airsofti mängudel osalemise võimalused piiratud:
- alla 16-aastased isikud võivad mängudel osaleda vaid koos oma vanemaga või ametliku hooldajaga, kui mängu kuulutuses ei ole märgitud teisiti;
- 16-17-aastased isikud võivad airsofti mängudel osaleda vaid oma vanema või ametliku hooldaja kirjaliku nõusolekuga, mis on allkirjastatud korraldaja juuresolukul või on saadetud korraldaja meilile digiallkirjastatult.

2.3 Pürotehnika kasutamine

- Isetehtud lõhkepakettide kasutamine on mängudel keelatud.
- Kõik kasutatavad lõhkepaketid peavad olema ametlikud tooted.
- Lõhkepakett, millel ei ole tabavat elementi, ei ole granaat. Sellise lõhkepaketi plahvatust ei loeta tabamuseks mitte ühelegi mängus osalejale.
- Lõhkepaketti võib kasutada teiste osalejate tähelepanu mujale viimiseks või hajutamiseks.
- Hoonetes on lubatud kasutada granaate, mis on valmistatud tehase lõhkepakettidest ja ohutu tabava elemendiga ning ei ületa nelja “Corsairi” ekvivalenti.
- Granaate, mis on valmistatud tehase lõhkepakettidest ja ohutu tabava elemendiga ning ületavad nelja “Corsairi” ekvivalenti, võib kasutada vaid avamaastikul.
- “Achtungi” tüüpi lõhkepakette kasutavad ainult korraldajad mänguefektide saavutamiseks ning ainult avamaastikul.
- Mängudel lubatud suitsuküünlad peavad olema tehasetoodangud ning ei tohi sisaldada mürgiseid, allergeenilisi või lämmatavaid lisandeid. Kui sa ei ole kindel, et tootes ei ole neid aineid, siis parem ära kasuta selliseid suitsuküünlaid.
- Suitsuküünalde või suitsugranaatide kasutamine hoonetes on rangelt keelatud.
- Granaadi kasutamisel avatud maastikul võrdub granaadi tabava elemendiga pihtasaamine ARist pihtasaamisega.
- Granaadi kasutamisel ruumides, mis on väiksemad kui 25 ruutmeetrit (toad, keldrid), loetakse tabatuks kõik, kes asuvad lõhkemise hetkel selles ruumis. Tabatuks ei loeta juhul, kui mängijat kaitses tugev varje nagu sein. Vineer, kartong ja muud õhukesed materjalid ei kaitse, välja arvatud juhul, kui mängu korraldajad on kuulutanud need imitatsiooniks.
- Granaadi kasutamisel ruumides pindalaga rohkem kui 25 ruutmeetrit (näiteks pikk koridor või angaar), kehtib sama reegel, mis avamaastikul - loeb ainult granaadi tabava elemendiga pihtasaamine.
- Jahu, tuhksuhkru või muude potentsiaalselt plahvatusohtlike ainetega täidetud granaadid on keelatud.
- Suitsugranaadina on keelatud kasutada kõrvalist pürotehnikat ja tulekustuteid.
- Kui korraldajad ei ole teisiti märkinud, siis saab osavõtja endaga kaasas kanda kuni viis granaati.
- Rakettide kasutamine mängudel on keelatud.

2.4 Mängija käitumine tabamuse korral

- Kui mängija on saanud pihta tabava elemendiga (vastavalt mängu reeglitele), loetakse ta “langenuks” või “haavatuks”.

2.4.1 „Langenu“ käitumine

- “Langenud” mängija on kohustatud pärast tabava elemendiga pihtasaamist selgelt väljendama, et ta on mängust väljas, lahti ühendama ARi salve ning märkima ennast ära punase riidega (“surnu rätik”) või oranži helkurvestiga ja liikuma surnuaia poole.
- Punase kanga suurus on minimaalselt 20 x 20 cm.
- Ilma punase kanga või oranži helkurvestita mängijat mängule ei lubata.
- Kui mäng toimub pimedal ajal, asendatakse punane riie lampidega, millel on punane filter või mis on mässitud punasesse riidesse. Kasutada võib ka punast valguspulka jne.
- Oma tabamust võib kuulutada sõnadega “Убит”, “Surnud”, “Мертв”, “Pihtas” jne.
- “Langenul” ei ole lubatud avaldada mängusisest infot, mis võib mõjutada mängu kulgu.
- “Langenu” ei tohi kasutada raadiosidet või mobiili mängusiseseks suhtluseks.

2.4.2 „Haavatu“ käitumine

Kui stsenaariumi järgi on ette nähtud “haavatasaamine”, siis tuleb mängijal pärast tabava elemendiga pihtasaamist käituda järgmiselt.
- Pärast pihtasaamist peab mängija sisse võtma istuva või lamava asendi.
- Mängija ei tohi kasutada ARi.
- Mängija ei saa liikuda ilma kõrvalise abita.
- Mängija võib häälekalt või raadio teel kutsuda meedikut.
- Kui viie minuti möödudes (kui stsenaarium ei näe ette teisiti) ei ole mängija “seotud”, loetakse ta “langenuks” ning tegutseb vastavalt “langenu” reeglitele.

2.5 Trustee süsteem (edaspidi trustee/usaldusisik)

- Et parendada ülevaadet reeglite täitmisest ja ohutustehnika järgimisest, on sisse viidud trustee/usaldusisikute süsteem.
- Trustee/usaldusisik on autoriteetne kogukonna liige, kes aitab korraldajatel vabatahtlikult kontrollida reeglite ja ohutustehnika täitmist mängudel.
- Trustee/usaldusisik võib võtta mängust osa ühel poolel.
- Iga osavõtja võib pöörduda mängul tekkinud konfliktse olukorra lahendamiseks trustee/usaldusisiku poole.
- Trustee/usaldusisik on korraldajate abi mängul.
- Lahendades konfliktset olukorda, peab trustee/usaldusisik tegema seda reeglitele ja kainele mõistusele tuginedes.
- Lahendades konfliktset olukorda, peab trustee/usaldusisik jõudma otsusele ainult kehtivatele reeglitele ning ohutustehnikale tuginedes.
- Trustee/usaldusisik ei tohi kasutada oma mõjuvõimu, et tekitada mängu ajal oma osapoolele soodsaid tingimusi.
- Trustee/usaldusisik võib määrata mängijatele karistuse, kui organiseerija on lubanud tal seda mängu raames teha.
- Trustee/usaldusisik peab tundma hästi reegleid ja ohutustehnikat, mida kogukond kasutab.
- Trustee/usaldusisikute nimekirja saab näha sellelt foorumi lingilt: viewtopic.php?f=23&t=2772

2.6 Karistused

- Osaleja võib saada karistada mängu, kogukonna ja ohutustehnika reeglite rikkumise eest.
- Sõltuvalt väärteo raskusest võidakse kasutada karistusena hoiatust, eemaldamist surnuaeda, eemaldamist mängult, musta nimekirja viimist ja üldist mängukeeldu.
- Korraldaja valib, millise karistuse ta mingi väärteo suhtes määrab.
- Iga karistatud mängija satub “musta nimekirja”.
- “Must nimekiri” on korraldajate jagatud ühine nimekiri kinnises foorumis.

3. ARide klassifikatsioon ja parendamine
ARide väljalaskekiirust mõõdetakse 0,2 g kuuliga ning maha keeratud hop-up'iga. Kasutades teises kaalus kuuli ja hop-up'i, võivad tulemused olla kardinaalselt erinevad.
ARide klassikuuluvust saate vaadata siit: http://world.guns.ru/index-e.html
Siseruumides on lubatud kasutada ainult ARe, mille väljalaskekiirus ei ületa 120 m/s.
3.1 ARide liigid ja väljalaskekiirused

- Ründeautomaadid (Assault Rifles, Submachine guns): väljalaskekiirus kuni 130 m/s.
- Üksiklaskudega ARid (valangu laskmise võimalus on eemaldatud mehhaaniliselt!), kuulipildujad ning kergkuulipildujad (MachineGuns, LMG): väljalaskekiirus kuni 150m/s.
- Poolautomaatsed snaiper-ARid (valangu laskmise võimalus on eemaldatud mehhaaniliselt!): väljalaskekiirus kuni 170 m/s.
- Vinnastatavad snaiper ARid: väljalaskekiirus kuni 190 m/s.

3.2 Minimaalse laskekauguse piirangud vastavalt ARi väljalaskekiirusele

- 120 m/s (kaasa arvatud), laskekauguse piirangut ei ole, pimesi laskmine ebasoovitatav.
- 121-130 m/s, laskekauguse piirang 10 m, pimesi laskmine keelatud.
- 131-150 m/s (ükskiklaskudega AR, kuulipilduja, kergekuulipilduja, poolautomaatne snaiper ning vinnastatav snaiper AR), laskekauguse piirang 20 m, pimesi laskmine keelatud.
- 151-170 m/s (poolautomaatne snaiper ning vinnastatav snaiper AR), laskekauguse piirang 30 m, pimesi laskmine keelatud.
- 171-190 m/s (vinnastatav snaiper AR), laskekauguse piirang 30 m, pimesi laskmine keelatud.

Tähelepanu! Keelatud on pimesi laksmine relvadest, mis on üle 120 m/s. Alates 121 m/s-ist algavad minimaalse laskekauguse piirangud ning seetõttu peab laskja täpselt nägema ja hindama kaugust oma sihtmärgini. Siiski ei ole soovitatav pimesi laskmine ka kiiruste korral 120 m/s ja alla selle.
4. Hea tava reeglid mängul ning väljaspool mängu

- Ära kanna katmata ARi asustatud kohtades. ARi transportides peab see alati olema varjatud võõra pilgu eest.
- Ära kanna lahinguvarustust seljas väljaspool mänguala. Pane rakmed ja vest kotti.
- Ära lase vastasmeeskonna liiget pähe, kui on näha ka mõni teine tema kehaosa.
- Ära lasku vaidlustesse "tabas/ei tabanud".
- Ära pista ARi nurga või katte tagant välja pimesi, ilma nägemata, kuhu sa lased.
- Väldi võõra vara rikkumist mängudel.
- Ära jäta endast prügi maha. Uuri korraldajate käest, kus asuvad prügikotid.
- Ka hea tava reeglite rikkujad võivad sattuda korraldajate musta nimekirja, kui korraldajad peavad seda vajalikuks.
- Käitu ühiskonnanormide järgi. Ole viisakas teiste mängul osalejate vastu.

5. Üldised soovitused
5.1 Riietus, jalanõud

Proovi leida endale mugav riietus ja varustus. Tähtis on, et see vastaks mängu ajal olevatele ilmastikutingimustele ja aastaajale.
Soojal ajal riietu õhukeselt, kuid ära unusta oma jäsemete ohutust. Pikad käised ja püksid kaitsevad sind marrastuste, lõikehaavade ja putukahammustuste eest ning pehmendavad tabamuse lööki. Lisaks on pikad käised ja püksid lisamaskeeringuks.
Külmal ajal proovi riietuda nii, et liikumisel mitte tugevalt higistama hakata ega külmetuda, kui peab pikemat aega ühel kohal olema.
Alati uuri ilmaprognoose ning riietu vastavalt tingimustele, mida lubatakse mängu alal.

Jalatsid

Jalatsid peavad olema valitud vastavalt tingimustele. Jalats peab fikseerima jalalaba, et kaitsta seda nikastuse eest. Tugev tald kaitseb torgete ja lõigete eest. Talla muster ja materjal peaksid takistama libisemist. Suvel on parem kasutada kergemat ning talvel vooderdatud jalanõud.

5.2 Vesi

Proovi alati kaasas kanda joogivett, olenemata aastaajast. Organismi dehüdratsioon võib viia üsnagi raskete tagajärgedeni. Soojal aastaajal on organismi minimaalne ööpäevane veevajadus ligikaudu kaks liitrit. Külmal ajal on dehüdratsioon sama ohtlik kui soojal aastaajal.

5.3 Meditsiin
TÄHELEPANU!

Kui sul on kroonilisi haigusi või oled sunnitud võtma ravimeid, aga ikkagi riskid tulla mängule, siis teavita korraldajaid ja võitluskaaslasi oma ravimite asukohast, kuidas neid võtma peab ning kellega tuleks erijuhul kontakteeruda lisaks kiirabile.
Ülejäänud juhtudel on soovitatav kanda endaga kaasas väikest esmaabipakki, millest oleks abi tüüptraumade puhul nagu lõikehaavad, marrastused, sinikad jne. Samuti tasub kanda kaasas putukatõrjevahendit.

5.4 Kasulikke nõuandeid (täiendamisel)

- Mängul kanna endaga kaasas mobiiltelefoni, millel on täis aku ja piisavalt krediiti juhuks, kui sul pole raadiosaatjat ja sa tahad saada ühendust korraldajatega. Hädaabi numbrile helistamine (112) on tasuta.
- Alati kanna endaga kaasas mõne sugulase või lähedase numbrit, kellega saaks võtta ühendust eriolukorras.
- Pane mängukorraldaja mobiilinumber endale kirja.
- Pea meeles, et võrkmask või -prillid ei päästa su silmi katkimineva kuuli eest või kuivatatud herne eest, mida tihtipeale kasutatakse granaatides tabava elemendina. Väikesed killud võivad lennata läbi maski ning vigastada silmi.

6. Korraldajad

Korraldajad (edasises tekstis GM või GMid) - isikud, kes vastutavad airsofti mängu korraldamise eest. Mängu toimumise ajal kannab GM tavaliselt oranži või rohelist helkurvesti.

Mängu korraldamine
- Keegi ei saa kohustada GMi korraldama mingit konkreetset mängu. Korraldamine on puhtalt vabatahtlik tegevus.
- Keegi ei saa takistada mängu korraldamist, kui see vastab Eesti Vabariigi seadustele ning eetikanormidele.

GMi kohustused
- Väljakuulutatud mängu korraldamine. Kui GM ei ole võimeline mängu korraldama, peab ta sellest teatama võimalikult varakult.
- Korra tagamine mängul. Vajadusel võib korraldaja kaasata kolmanda osapoole, näiteks turvafima.
- Mängu käigus tekkinud konfliktsete olukordade ja vaidluste lahendamine, tuginedes airsofti reeglite ning mängu stsenaariumi reeglite eripärasustele.

GMi õigused
- GMil on alati õigus.
- GMil on õigus eemaldada reegleid rikkunud mängija mängult või surnutsooni.
- GMil on õigus eemaldada mängija mängult või suunata ta surnutsooni, kui mängija on rikkunud reegleid või takistab mängu (näiteks: stsenaariumi reeglite või nõudmiste rikkumine, konfliktile õhutamine või provokatsioon, osapoole komandörile või trusteele mitte allumine jne).
- GMil on õigus piirata mängija liikumisvabadust ja õigusi kasutada rekvisiite, kui see on põhjendatud stsenaariumi reeglitega.
- GMil on õigus arhiveerida mängu korda või reegleid rikkunud mängija nimi, perekonnanimi, hüüdnimi ja foto kohta, mida näevad teised korraldajate grupid.
- GMil on õigus soovitada teistel korraldajate gruppidel mitte lasta oma mängudele isikuid rikkujate nimekirjast.

Teavituseks: korraldajate vahel on kokkulepe mitte lasta ühel mängul korda rikkunud mängijat ka teise korraldaja mängudele. Enne sellise otsuse vastuvõtmist vaadatakse ja analüüsitakse konfliktne olukord uuesti põhjalikult läbi.

Korrarikkujate nimekiri on nimekiri, millele pääsevad ligi mängude korraldajad ning mis sisaldab korrarikkujate nimesid ja fotosid.

Rekvisiidid on seadmed, materjalid, korraldajate vara, mida kasutatakse mängu korraldamiseks ja olustiku täiendamiseks.

7. Fotograafid/operaatorid

Mängul võib olla kahte tüüpi fotograafe (või operaatoreid) - "rindefotograafid" (kogemustega mängijad, kes mängust osa ei võta, kuid jäädvustavad mängu "seest") ning tavafotograafid (kõrvalised isikud kaameratega, kes ei võta mängust osa).
"Rindefotograafideks" airsofti mängudele lubatakse ainult kogemustega mängijad või kogemustega (korraldaja äranägemise järgi) fotograafid, kes tunnevad hästi mängu spetsiifikat. "Rindefotograafid" võivad jälgida mängu "seest" ning liikuda kaasas rühmadega. Nad on kohustatud jälgima järgmisi reegleid:
- "rindefotograaf" on kohustatud kandma nokamütsi kirjaga "PRESS" või hästi märgatavat käelinti kirjaga "PRESS" mõlemal käel. Fotograaf on kohustatud need esemed ise hankima;
- "rindefotograaf" kannab kaitseprille või -maski, ta on kohustatud need ise hankima;
- "rindefotograafid" ei tohi segada mängu, anda kellelegi mängusisest infot, demaskeerida mängijaid ning segada mängu ja mängijaid mis tahes moel;
- "rindefotograaf" on kohustatud eemalduma tegevusalalt, kui mängija seda palub.

Tavafotograafid lubatakse mängu territooriumile vaid korraldajate loaga. Selleks tuleb korraldajaid teavitada mitte vähem kui kahe nädala jooksul enne mängu algust. Sellised fotograafid ei "hukku" tabamusest, ei osale stsenaariumis ega sekku mängu mitte mingil moel. Tavafotograaf on kohustatud jälgima järgmisi reegleid:
- tavafotograaf peab kandma oranži värvi helkurvesti (mitte kollast!), ta on kohustatud selle ise hankima;
- tavafotograaf kannab kaitseprille või -maski, ta on kohustatud need ise hankima;
- tavafotograafil ei ole õigust astuda vestlusesse mängijatega;
- tavafotograafil ei ole õigust ligineda mängijale lähemale kui 10 meetrit;
- tavafotograaf ei tohi asuda mängijate keskel;
- tavafotograaf ei tohi olla kaitserajatise/positsioonide sees;
- tavafotograaf ei tohi eesmärgipäraselt käia järgi rühmal või mängijal ning fotografeerida positsioone, end peitnud/varitsuses istuvaid mängijaid ning segada mängu või mängijaid mis tahes moel.

Ka kõigi reeglite järgimine ei taga, et fotograaf ei saaks tabamust enda või oma tehnika pihta. Sellega peab fotograaf arvestama ning pretensioone mängijate või korraldajate vastu arvesse ei võeta.

Mängijad, kellel on kaamerad, võtavad mängust osa ning käituvad tavamängija reeglite järgi (lähevad tabamusel surnuaeda jne).

8. Sõnaseletuste nimekiri
AR (airsoft-replika), AEG (ingl.k: Airsoft Electric Gun), GBB (ingl.k: Gas Blowback) - elektro-pneumaatilised airsoft relvade replikad, mida kasutatakse airsofti mängudel "Noaga ründamine" või "knife kill" (sellise rünnaku lubamine on korraldajate jaoks individuaalne)
Noaga ründamine võib olla välja mängitud kahte moodi:
1) Patsutus kehale häälteavitamisega. Ründaja läheneb vastasele, puudutab/patsutab teda õlga/kaela/kehasse ning ütleb "knife kill" või "нож (nož)". Pärast seda tegutseb rünnatu vastavalt "langenu" reeglitele.
2) Puudutus pehme noaimitatsiooniga (lubatud vaid siis, kui korraldajad on seda spetsiifiliselt välja öelnud) ja häälteavitamine. Ründaja läheneb vastasele, puudutab teda õlga/kaela/kehasse noaimitatsiooniga ning ütleb "knife kill" või "нож (nož)". Pärast seda tegutseb rünnatu vastavalt "langenu" reeglitele.

Sisselaskmise ala

Sisselaskmise ala määravad mängu korraldajad:
- ala markeeritakse lindiga;
- korraldajad määravad laskesuuna;
- väljalaskekiiruse mõõtmised toimuvad ainult selles alas;
- ARi töö kontrollimine, kui ARil on küljes salv ning aku, on lubatud ainult sellises alas;
- eemaldudes sisselaskmise alast kontrolli, et salv oleks eemaldatud ning mehhanismi ei oleks jäänud ühtegi kuuli - tee tühilaske üles mitte väiksema kui 30-kraadise nurga all.

Stopp mäng

Seda rakendatakse, kui on tekkinud ohtlik olukord, mis võib viia trauma, õnnetuse või materiaalse kahjuni.
"Stopp mäng" on vaja edastada järgmistel juhtudel:
- põleng polügoonil;
- mängu alale on sattunud kõrvalised isikud, kellel ei ole kaitsevahendeid, ka tehnika, mis ei ei ole mänguga seotud;
- juhul, kui mängul osaleja on saanud trauma;
- mängija(te) rasked korrarikkumised, mis võivad viia traumani.

Sellistel juhtudel peab mängija kõvasti ja selgelt karjuma "Stopp mäng!". Kui kuulsid seda signaali, oled kohustatud seda samamoodi edastama, tehes seda võimalusel ka raadio teel.

Surnuaiad või surnutsoonid

Alad, mis on eraldatud mängus "langenud" mängijate jaoks.
- Surnuaias viibimise aeg on välja toodud mängu reeglistikus.
- Surnuaed tähistatakse markeerimislindiga (lindi värv võib olla erinev) ning tihtipeale asub see mängualast väljaspool.
- Surnuaedade koguse ning nende kuulumise mängijate osapooltele panevad paika korraldajad.
- Laskmine sunuaias või selle vahetus läheduses on rangelt keelatud.
- Kaitseprillide või maski eemaldamine surnuaias on keelatud mänguala läheduse tõttu.

Laager

Mängu korraldajate eraldatud koht, kuhu mängijad saavad suurte mängude ajal panna oma autod, telgid, teha lõket jne. Korraldajad on laagris ka ise tihti kohal. Laager on reeglina ohutu tsoon, kus võib käia ilma kaitseprillideta ning kus laskmine on kategooriliselt keelatud.

Parkla

Parkla on korraldajate eraldatud koht, kuhu mängijad saavad parkida oma sõiduvahendid. Parklas võib kohal olla ka mõni korraldaja. Parkla on reeglina ohutu tsoon, kus võib käia ilma kaitseprillideta ning kus laskmine on kategooriliselt keelatud.

Osapoole komandör

Korraldaja määratud isik, kelle ülesandeks on ühe mängijate osapoole juhtimine. Komandöri käskude täitmine on mängijatele kohustuslik. Käsu mittetäitmisel määrab korraldaja karistuse, näiteks eemaldab mängija surnuaeda või isegi mängult.